Fakkeloptocht 8 december 2017

 

Op 8 december 2017 heeft Amnesty International Gemeente Renkum een fakkeloptocht georganiseerd om aandacht te vragen voor de Rechten van de mens.

Om 17.00 uur verzamelden zich ruim 20 mensen bij het Grand Café, hoek Utrechtseweg/Raadhuisplein.

De heer Anne van Laar uit Oosterbeek hield een inleiding. De heer van Laar heeft vele ervaringen in de ondersteuning van mensen die in moeilijke situaties zijn gekomen.

Daarna werd in een optocht met de fakkels gelopen om aandacht ter vragen voor de dag van de rechten van de mens.

Inleiding Anne van Laar

Dag van de mensenrechten: Oosterbeek 8 december 2017

Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven.

Wij zijn hier bij elkaar omdat op 10 december 1948 de Universele verklaring van de rechten van de mens werd aangenomen in de vergadering van de Verenigde Naties. (69 jaar geleden)

Aanleiding waren de Nazimisdaden in Duitsland. Goering verdedigde zich bij het Neurenberg proces: “maar het was ons recht! We waren een soevereine staat en het was puur onze eigen zaak”. Zo was het geweest tot dat moment! Om verantwoording aan een hogere wet mogelijk te maken, maakten de geallieerden de Neurenberg principes tot internationale wet. Dit ging in tegen het soevereiniteit principe. Aan deze wet moest elk land zich houden en het kon daar op aangesproken worden. (Onvervreemdbare rechten van leden van de gehele menselijke familie)

Amnesty spreek regeringen hier op aan en geeft ons de mogelijkheid om hierbij betrokken te zijn.

Ik vind het mooi om te spreken over de gehele menselijke familie. Allen zijn schepselen van God. Goed om er zo naar te kijken en mensen niet in te delen in allerlei groepen.

Dat kan je echter ook volledig neerslaan! Want dan komt het juist dichterbij! Je merkt dat je de neiging hebt maar niet meer te kijken, je op iets anders te richten. Soms merk je ook dat je tegen jezelf zegt dat deze mensen niet echt op ons lijken; misschien vinden ze de armoede en misère niet zo erg als wij (alles went), misschien is het hun eigen schuld, zijn ze lui… Dit alles verdooft het gevoel dat er grondig iets mis is, zodat wij tenminste verder kunnen leven en niet overstelpt worden. Je laat je niet verontrusten door wat niet veranderd kan worden.

Wat mijzelf betreft ben ik er van overtuigd dat God met ontferming bewogen is over deze wereld. En over ons mensen die er op wonen. Het zijn Zijn schepselen en wij zijn in een zeer bevoorrechte positie dat wij hier mogen wonen, leven in alle vrijheid. Wij zijn geroepen om te doen wat wij kunnen op onze plek om er voor onze medemensen te zijn. (Kerst. De menslievendheid van God is openbaar geworden in Jezus) In de Bijbel is een belangrijke toetssteen: hoe ga je om met kwetsbaren en met vreemdelingen. Recht doen! Ook aan mensen die dat voor ons gevoel niet verdiend hebben! Recht doen aan elk mens!

(Mal. 3) Daarom zijn we dankbaar voor een organisatie als Amnesty International die ons de mogelijkheid biedt om ons voor mensen wereldwijd in te zetten, zodat mensen krijgen waar ze recht op hebben. En leiders maar niet kunnen doen wat ze willen. Er zijn helaas vele landen in de wereld waar de mensenrechten met voeten getreden worden.

Wij zijn een beschaafd land toch?

Voorbeeld: jongetje bij Marthe (kleinkind) in de klas. Al 7 jr.(!) in Nederland. Moet het land uit (volgens de regels!) Hij gaat in de pauze niet naar buiten spelen, hij durft niet naar vriendjes, hij houdt zijn kleren ’s nachts aan. Weet niet wanneer het gaat gebeuren dat hij wordt opgehaald en het land wordt uitgezet…. Allemaal volgens de regels.

Ik denk dat regels toch juist het doel moeten hebben om de medemenselijkheid tot zijn recht te laten komen. Aan de regels houden is nog geen recht doen!

Daarom: we kijken niet neer op die mensen in andere landen die zich niet houden aan de afspraken m.b.t. mensenrechten. We zijn niet beter, we hebben het wel beter getroffen. “Heb je naaste lief, want hij is als jij”4. Vanuit die houding willen we de schenders van mensenrechten terechtwijzen! Niet uit haat, maar uit liefde. Daarom zijn we ook vanavond hier. Om op te komen voor de rechten van de gehele menselijke familie. Amnesty helpt ons om dat handen en voeten te geven.

Alle landen van de Verenigde Naties hebben zich aan deze verklaring gebonden.

Ze zeggen o.a.:

- Mensenrechten zijn een plicht van iedereen: regering, individu of maatschappelijk orgaan

- Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren.

- Je hebt recht op leven, vrijheid en veiligheid.

- Slavernij is verboden.

- Martelen is verboden.

- Je hebt het recht op erkenning voor de wet.

- De wet is voor iedereen gelijk.

- enzovoort

Daar spreken we alle leiders op aan! Ver weg en dichtbij. Er is nog veel te doen!

Anne van Laar

8-12-2017